Statut udruženja

U skladu sa odredbama čl. 11. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni glasnik RS«, br.51/09), na vanrednoj skupštini održanoj dana  4.03.2017. godine u Gornjem Milanovcu, usvojen je

 

 

STATUT

udruženja „Naš Milanovac

  

Oblast ostvarivanja cilјeva

 

Član 1.

 

Udruženje „Naš Milanovac“  (u dalјem tekstu: Udruženje ) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja cilјeva u oblastima:

 

- lokalnog ekonomskog razvoja,

- razvoja polјoprivrede i sela,

- zaštite životne sredine,

- pravne pomoći građanima i grupama građana,

- reforme javnih službi, 

- uklјučivanja građana u rad lokalnih organa vlasti,

- socijalne zaštite,

- društvene brige o deci i mladima,

- društvene brige o ugroženim kategorijama stanovništva,

- podsticanja nataliteta,

- pomoći starima,

- zdravstvene zaštite,

- obrazovanja,

- kulture i informisanja,

- sporta i fizičke kulture,

- humanitarnih programa i drugih programa u kojima udruženje isklјučivo i neposredno

  sledi javne potrebe.

 

 

Cilјevi udruženja

 

Član 2.

Cilјevi udruženja su: ravnomerni i održivi razvoj lokalnih zajednica ( mesnih zajednica, opština i gradova ), razvoj i revitalizacija ruralnih područja, reforma i jačanje kapaciteta lokalnih organa vlasti kroz obezbeđivanje vladavine prava, efikasnosti i dostupnosti uprave građanima, razvoj demokratskih institucija kroz usvajanje evropskih i civilizacijskih vrednosti,  zaštita i unapređenje položaja svih socijalno ugroženih i marginalizovanih kategorija stanovništva, pobolјšanje kvaliteta zdravstvene zaštite kroz iznalaženje efikasnih i savremenih pristupa lečenju i prevenciji obolјenja koja su u ekspanziji ( maligna i kardiovaskularna obolјenja, bolesti zavisnosti, i dr. ),  promocija i razvoj svesti o značaju, cilјevima i neophodnosti delovanja institucija civilnog društva u lokalnim zajednicama.

Udruženje je naročito posvećeno ostanku i opstanku mladih lјudi u našoj sredini, jer bez mladosti nema ni budućnosti.

Član 3.

 

Radi ostvarivanja cilјeva iz člana 2. ovog Statuta udruženje naročito:

1) prikuplјa i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblastima ostvarivanja cilјeva udruženja, definisanih članom 1. ovog Statuta,

2) samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama, organizuje stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblastima ostvarivanja cilјeva udruženja, definisanih članom 1. ovog Statuta,

3) samostalno ili u saradnji sa lokalnim, republičkim i inostranim partnerima, izrađuje i

realizuje različite projekte u oblastima ostvarivanja cilјeva udruženja, definisanih članom 1. ovog Statuta,

4) sarađuje sa univerzitetima, obrazovnim, zdravstvenim, socijalnim i drugim ustanovama  i stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlјi i inostranstvu koje imaju srodne cilјeve.

 

Naziv i sedište

 

Član 4.

Naziv Udruženja je: „Naš Milanovac“.

Skraćeni naziv udruženja je „NM“.

Naziv udruženja na engleskom jeziku je  NGO „Our Town“.

Skraćeni naziv udruženja na engleskom jeziku je NGO „OT“.

 

Sedište Udruženja je u Gornjem Milanovcu.  

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

 

Uslovi i način učlanjenja i prestanka članstva

 

Član 5.

 

Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata cilјeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Savetu.  

Maloletno lice sa navršenih  14 godina života može se učlaniti u Udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti.

Za lice mlađe od 14 godina prijavu iz stava 1. ovog člana podnosi njegov zakonski zastupnik.

 

Član 6.

 

Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština  i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.

Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredbi ovog Statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Saveta.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

 

 

Prava obaveze i odgovornost članova

 

Član 7.

Član Udruženja ima pravo da:

1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju cilјeva Udruženja;

2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;

3) bira i bude biran u organe Udruženja;

4) bude blagovremeno i potpuno informisan o  o radu i aktivnostima Udruženja.

Član Udruženja je dužan da:

1) aktivno doprinosi ostvarivanju cilјeva Udruženja;

2) učestvuje, u skladu sa interesovanjima, u aktivnostima Udruženja;

3) plaća članarinu;

4) obavlјa druge poslove koje mu poveri Savet.

Funkcioneri udruženja ne mogu biti članovi organa političkih partija niti mogu vršiti javnu funkciju kao izabrana ili postavlјena lica.

Organi, funkcioneri i zastupnici udruženja

 

Član 8.

 

Organi Udruženja su Skupština, Savet i sekcije.  

Funkcioneri udruženja su direktor Udruženja, članovi saveta i sekretar Udruženja.

Funkciju zastupnika udruženja vrši direktor Udruženja.

 

Član 9.

 

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazložen predlog Saveta, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova skupštine. Inicijativa se podnosi Savetu u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije razmatranje se predlaže.

Sednicu Skupštine saziva direktor udruženja, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja Skupštine i predlogu dnevnog reda.

Skupština:

1) donosi plan i program rada;

2) usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta,

3) usvaja opšte akte Udruženja;

4) bira i razrešava funkcionere udruženja.

5) najmanje jednom godišnje razmatra i usvaja  izveštaj Saveta.

6) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj,

7) odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Udruženja;

8) odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlјi i inostranstvu;

9 ) osniva sekcije i uređuje način i delokrug njihovog rada.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna četvrtina članova.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

 Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja, neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Sednicom Skupštine rukovodi predsednik Skupštine, koji se bira iz redova članova Skupštine, većinom glasova prisutnih članova. Mandat predsednika skupštine traje dve godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Član 10.

 

Savet  je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju cilјeva Udruženja, utvrđenih ovim Statutom.

Savet čine direktor udruženja, devet koordinatora sekcija i sekretar udruženja.

Mandat članova Saveta traje dve godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

 

Savet:

1) rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja cilјeva Udruženja;

2) organizuje redovno obavlјanje delatnosti Udruženja;

3) poverava posebne poslove pojedinim članovima;

4) donosi finansijske odluke;

5) odlučuje o pokretanju postupka izmene ili dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na  predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena dopuna koji podnosi Skupštini na usvajanje;

6) odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana  25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika Udruženja za taj slučaj;

7) odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim Statutom, ovlašćeni drugi organi    Udruženja

Savet punovažno odlučuje ako je prisutna većina od ukupnog broja članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

Član 11.

Direktor Udruženja:

1 ) predstavlјa Udruženje u zemlјi i inostranstvu,

2 ) zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca,

3 ) predsedava Savetom,

4 ) koordinira aktivnosti organa i funkcionera Udruženja,

5 ) rešava sporove između organa i funkcionera Udruženja,

6 ) stara se o ostvarivanju cilјeva Udruženja.

Direktora udruženja bira i razrešava skupština. Mandat direktora udruženja traje dve godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

U slučaju sprečenosti, direktora Udruženja menja član saveta kojeg on odredi.

Član 12.

Članovi Saveta, u skladu sa odlukama Saveta:

1 ) odgovaraju za dnevno funkcionisanje Udruženja,

2 ) koordiniraju upotrebu materijalnih i lјudskih resursa ( u saradnji sa koordinatorima

projekata ),

3 ) organizuju protok informacija unutar i izvan Udruženja,

4 ) vrše nadzor nad radom osoblјa i projektnih timova,

5 ) staraju se o nabavkama,

6 ) organizuju prikuplјanje sredstava za sprovođenja novih projekata,

7 ) prate pitanja od značaja za ostvarivanje programskih cilјeva Udruženja,

8 ) istupaju u ime Udruženja po pitanjima koja su u vezi sa ostvarivanjem programskih cilјeva,

9 ) pružaju smernice i daje predloge za razvoj programskih aktivnosti Udruženja,

10 ) prate sprovođenje projekata Udruženja,

11 ) ostvaruju saradnju sa drugim Udruženjima i organizacijama po programskim pitanjima,

12 ) koordiniraju rad sekcija,

13 )  za svoj rad odgovaraju Savetu, tako što podnose periodične izveštaje o radu.

Član 13.

Sekretar udruženja obavlјa administrativno tehničke poslove za potrebe udruženja, kao i druge poslove koje mu poveri Savet.

Sekretara udruženja bira i razrešava skupština. Mandat sekretara udruženja traje dve godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Član 14.

U okviru udruženja deluju sekcije kao stručno – savetodavni organi Udruženja.

Sekcije se mogu osnivati i po teritorijalnom principu, za pojedina naselјena mesta ili područja u opštini Gornji Milanovac.

Osnivanje, način  i delokrug rada sekcija uređuju se posebnim aktom Skupštine.

Radom sekcija rukovode koordinatori sekcija.

Koordinatore sekcija postavlјa i razrešava skupština na  period od dve godine, sa mogućnošću ponovnog postavlјenja.

 

Ostvarivanje javnosti rada

 

Član 15.

Rad udruženja je javan.

Savet se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primeren način.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnostima Udruženja podnose se članovima na sednici Skupštine.

 

Član 16.

 

Radi ostvarivanja svojih cilјeva Udruženje uspostavlјa kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlјi i inostranstvu.

Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima osnovanim radi ostvarivanja cilјeva iz člana 1. ovog Statuta, o čemu odluku donosi Skupština.

 

Način sticanja sredstava za ostvarenje cilјeva  i raspolaganje sredstvima

 

Član 17.

 

Udruženje pribavlјa sredstva od članarina, dobrovolјnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija  i na drugi zakonom dozvolјeni način.

Radi obezbeđenja zakonitosti i javnosti u raspolaganju finansijskim sredstvima, Udruženje je dužno da računovodstvene i druge knjigovodstvene poslove, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i Zakonom o platnom prometu, poveri specijalizovanoj organizaciji u oblasti vođenja poslovnih knjiga.

Ugovor o poveravanju poslova iz stava 2. ovog člana u ime Udruženja zaklјučuje direktor Udruženja, uz prethodnu saglasnost Saveta.  

Obezbeđivanje lјudskih resursa za izradu i realizaciju projekata

 

Član 18.

 

Poslovi izrade i realizacije projekata Udruženja poveravaju se projektnim timovima i koordinatorima projekata.

Projektni tim i koordinatora projekta imenuje i razrešava Savet.

Koordinator projekta je odgovoran za kvalitetnu i pravovremenu izradu i realizaciju projekta, a za svoj rad odgovara Savetu, kojem podnosi redovne izveštaje o radu najmanje jednom mesečno, a vanredne izveštaje po potrebi.

Za koordinatore projekta mogu biti imenovani direktor Udruženja,  koordinatori sekcija, članovi udruženja i zaposleni u udruženju, u zavisnosti od obima, značaja i vrste projekta.

Članovi projektnog tima mogu biti članovi Udruženja, zaposleni u Udruženju, predstavnici partnerskih organizacija i saradnici koji raspolažu odgovarajućim obrazovanjem, iskustvom i sposobnostima, u zavisnosti od obima, značaja i vrste projekta.

Saradnici ne moraju biti članovi udruženja, niti zaposleni u udruženju.

Prestanak rada Udruženja

 

Član 19.

 

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje cilјeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

 

 

Postupanje sa imovinom Udruženja u slučaju prestanka rada

 Član 20.

 U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se  na domaće neprofitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih cilјeva, odnosno Skupština će odlukom o  prestanku odrediti kome se imovina prenosi, u skladu sa zakonom.  

 

 

Izgled i sadržina amblema i pečata

 

Član 21.

 

Udruženje ima amblem. Amblem Udruženja u centralnom delu ima na plavom polјu zlatan iskorenjeni plodni hrast na kome je superponiran crveni grčki krst. U gornjem delu amblema nalazi se plavo polјe pravouganog oblika preko kojeg je zlatiim ćiriličnim slovima ispisan naziv «NAŠ MILANOVAC», U donjem delu amblema nalazi se zlatna linija, a ispod nje plavo polјe pravouganog oblika. Amblem je postavlјen na svetlosivoj osnovi kdadratnog oblika.

 

Udruženje ime pečat okruglog oblika u čijem se središtu nalazi amblem Udruženja opisan u prethodnom stavu ovog člana, a po obodu tekst „Naš Milanovac“.

Završne odredbe

 

Član 22.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Član 23.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na vanrednoj skupštini Udruženja.

Član 24.

 

Stupanjem na snagu ovog statuta prestaju da važe odredbe statuta od 22.04.2015. godine.

Predsednik skupštine udruženja

Žaklina Babović